ბეჭდვა
ბაკურიანი - 2021
ბუკლეტი PDF
მომხსენებლის ანკეტა
მონაწილეთა სარეგისტრაციო ფორმა
სტუდენტთა სარეგისტრაციო ფორმა
ტურის ბუკლეტი PDF